Privacy

Privacy / Verwerkingsovereenkomst 

Dit is de Privacy / Verwerkingsovereenkomst / AVG / GDPR van deBanenSite.nl B.V. ("deBanenSite.nl"). deBanenSite.nl is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Bij solliciteren worden uw gegevens ook doorgestuurd naar de desbetreffende werkgever / intermediair waar u solliciteert. Elk bedrijf is er zelf verantwoordelijk voor om te voldoen aan de geldige wetgeving.

Bij gebruik van deBanenSite.nl gaat u akkoord met de geldende voorwaarden van deBanenSite.nl B.V.

Bij deBanenSite.nl nemen we de privacy van onze gebruikers serieus. We voldoen aan alle geldende regels voor gegevensbescherming en u kunt erop rekenen dat we er alles aan doen om de veranderingen door te voeren die nodig zijn, nu en in de toekomst, om ons te houden aan de geldige wetgeving. Die omvat verschillende componenten en aspecten, zoals:

 1. Informatie op een eerlijke manier verkrijgen en verwerken;
 2. Bijhouden van informatie voor een of meer specifieke doelen;
 3. Verwerken van gegevens op manieren die verenigbaar zijn met de doelen;
 4. Veilig opslaan;
 5. Gerechtvaardigd belang;
 6. Recht om vergeten te worden;
 7. Inzicht in persoonlijke gegevens.

Wie is deBanenSite.nl ? 

deBanenSite.nl is een Nederlandse onderneming die een online (databank) banensite aanbiedt en als zodanig Werkzoekenden en Werkgevers met elkaar in contact brengt. deBanenSite.nl B.V. is gevestigd in Alkmaar aan de Toermalijnstraat 12D en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37069600. deBanenSite.nl is geregisteerd bij College bescherming persoonsgegevens: 1397601

Welke informatie wordt verzameld en verwerkt?

Sollicitatie

De sollicitatiegegevens worden bewaard. Bij het solliciteren via deBanenSite.nl verwerkt deBanenSite.nl de ingevoerde gegevens (zoals NAW - gegevens) evenals de meegestuurde gegevens.

De opgeslagen informatie wordt zo toegankelijk voor werkgevers en / of intermediairs die de sites bezoeken op zoek naar geschikt personeel. Voor extra zichtbaarheid kunnen de gegevens ook beschikbaar worden gesteld (geëxporteerd) aan derden.

Door het ter beschikking stellen van de gegevens stellen wij deze werkgevers en / of intermediairs en / of derden in staat om te kijken of zij een geschikte baan hebben en of zij contact kunnen opnemen.

deBanenSite.nl is niet verantwoordelijk voor de naleving van privacy wetgeving door werkgevers en / of intermediairs en / of derden.

deBanenSite.nl is zodanig beveiligd dat er zonder inlogcodes niet ingelogd kan worden. De beveiliging is te herkennen aan onze SSL EV certificaat, hierbij ziet de gebruiker in de browser de vermelding 'https' in de URL (veilig), een gesloten slotje en de organisatienaam zoals in het KVK register is vermeld.

Account

Na sollicitatie wordt er een account aangemaakt om optimaal gebruik te kunnen maken van de dienst deBanenSite.nl. Wanneer uw account is gecreëerd, wordt aan u gevraagd bepaalde informatie over uzelf te verstrekken. Niet alle gegevens moeten verplicht worden verstrekt. De verstrekte informatie kan altijd in het Account worden aangepast. Door het account waarborgen wij de statistieken van wie wanneer uw gegevens bekijkt. Binnen het account kunt u ook direct alle gegevens verwijderen onder "Mijn privacy".

deBanenSite.nl publiceert gegevens die u in uw account hebt opgenomen op de website. Deze gegevens zijn toegankelijk voor (ingelogde) bezoekers van deBanenSite.nl. Indien u niet wilt dat deze gegevens zichtbaar zijn, dan kunt u de invulvelden in uw account leeg laten.

Voor welke doeleinden wordt u informatie gebruikt? 

deBanenSite.nl heeft een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verzamelen en voor de volgende doeleinden te gebruiken:

 • Solliciteren bij werkgevers / intermediairs;
 • Gegevens beschikbaar stellen aan werkgevers / intermediairs die opzoek zijn naar geschikt personeel;
 • Mogelijkheid bieden een account aan te maken;
 • Account beheren en inzicht krijgen in gebruik van uw data
 • Diensten van deBanenSite.nl zo goed mogelijk aan u te kunnen verlenen;
 • Informatie te zenden over de werking van de dienst;
 • Informatie te zenden omtrent de eigen, gelijksoortige diensten, van deBanenSite.nl;
 • Informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen. 

deBanenSite.nl is een Nederlandse onderneming die een online (databank) banensite aanbiedt en als zodanig Werkzoekenden en Werkgevers met elkaar in contact brengt. Uw gegevens staan opgeslagen op Nederlandse servers. Beschikt u over een account dan worden de ingevoerde gegevens zichtbaar voor werkgevers / intermediairs die (beveiligd) toegang hebben tot deBanenSite.nl.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deBanenSite.nl worden verzameld zijn beveiligd. deBanenSite.nl beschikt over een Extended SSL EV certificaat en een versleutelde verbinding. Uw gegevens staan op een Nederlandse server (Proserve B.V.). deBanenSite.nl bewaart uw (persoons-)gegevens zo lang uw account of profiel in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. deBanenSite.nl mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Cookies

deBanenSite.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies via Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om deBanenSite.nl te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor deBanenSite.nl en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Tracking-cookies

Dit zijn cookies die binnen een domein of over verschillende domeinen gebruikt worden om surfgedrag van de bezoekers vast te leggen. Momenteel maakt deBanenSite.nl geen gebruik van tracking-cookies.

Overige cookies 

deBanenSite.nl kan mediabestanden van websites van derden bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook.com, Whatsapp, LinkedIn.com of Google.com. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer geplaatst worden om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Blokkeren van cookies 

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken. 

Verwijdering, inzage en correctie.

U kunt uw gegevens inzien en zelf corrigeren of verwijderen binnen uw account.

Indien u een account of een profiel heeft, kunt u dit voor het grootste deel zelf doen, bijvoorbeeld via "Mijn gegevens" of "Mijn privacy". In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, stuurt u een e-mail met uw naam en contactgegevens/accountgegevens aan [email protected]. In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van uw verzoek berichten we u over het verdere verloop van de procedure.

deBanenSite.nl zal in beginsel binnen 5 werkdagen op een verzoek tot inzage- of correctieverzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal deBanenSite.nl de betreffende persoonsgegevens binnen 5 werkdagen verwijderen (wettelijk 4 weken), tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. deBanenSite.nl stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien deBanenSite.nl de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt deBanenSite.nl de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien deBanenSite.nl niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan deBanenSite.nl de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. deBanenSite.nl schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker deBanenSite.nl de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Verwerkersovereenkomst

1.1       Deze Verwerkersovereenkomst regelt de Verwerking van Persoonsgegevens door Wederpartij in het kader van het gebruik van de deBanenSite.nl & HR tool.
1.2       De aard en het doel van de Verwerking, wordt beschreven in bovenstaande privacy document.
1.3       Wederpartij garandeert de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen, opdat de Verwerking aan de vereisten van de wetgeving voldoet en de bescherming van de rechten van de Betrokkene is gewaarborgd.
1.4       Wederpartij garandeert te voldoen aan de vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens

Artikel 2. Inwerkingtreding en duur

2.1       Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking op het moment waarop partijen gebruik maken van diensten van deBanenSite.nl B.V.
2.2       Deze Verwerkersovereenkomst eindigt nadat het “online” account van Wederpartij verwijderd is.

Artikel 3. Omvang Verwerkingsbevoegdheid Wederpartij

3.1       Wederpartij Verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend op basis van gerechtvaardigd belang, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften die op Wederpartij van toepassing zijn.
3.2     Indien een instructie als bedoeld in het eerste lid naar het oordeel van Wederpartij in strijd is met een wettelijk voorschrift inzake gegevensbescherming, stelt hij deBanenSite.nl daarvan voorafgaand aan de verwerking in kennis, tenzij een wettelijk voorschrift deze kennisgeving verbiedt.
3.3       Indien Wederpartij op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens dient te verstrekken, informeert hij deBanenSite.nl onmiddellijk, en zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking.

Artikel 4. Beveiliging van de Verwerking

4.1       Partijen erkennen dat het waarborgen van een passend beveiligingsniveau voortdurend kan dwingen tot het treffen van aanvullende beveiligingsmaatregelen. Wederpartij waarborgt een op het risico afgestemd beveiligingsniveau.
4.2       Indien en voor zover debanenSite.nl daarom uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, zal Wederpartij aanvullende maatregelen treffen met het oog op de beveiliging van de Persoonsgegevens.
4.3       Wederpartij Verwerkt Persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie, tenzij hij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen van deBanenSite.nl en behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
4.4       Wederpartij informeert deBanenSite.nl zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van onrechtmatige Verwerkingen van Persoonsgegevens of inbreuken op beveiligingsmaatregelen zoals genoemd in het eerste lid.
4.5       Wederpartij verleent deBanenSite.nl bijstand bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de Verordening en eventuele Wetgeving.

Artikel 5. Geheimhouding door Personeel van Wederpartij

5.1       De Persoonsgegevens hebben een vertrouwelijk karakter.
5.2       Wederpartij toont op verzoek van deBanenSite.nl aan dat zijn Personeel zich ertoe heeft verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen. 

Artikel 6. Subverwerker

Wanneer Wederpartij een andere verwerker inschakelt om ten behoeve van deBanenSite.nl verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan deze andere verwerker bij een overeenkomst dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in deze Verwerkersovereenkomst zijn opgenomen.

Artikel 7. Bijstand vanwege rechten van Betrokkene

Wederpartij verleent deBanenSite.nl bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de Verordening vastgestelde rechten van de Betrokkene te beantwoorden.

Artikel 8. Inbreuk in verband met Persoonsgegevens

8.1       Wederpartij informeert deBanenSite.nl zonder onredelijke vertraging, zodra hij kennis heeft genomen van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens.
8.2       Wederpartij informeert deBanenSite.nl ook na een melding op grond van het eerste lid over ontwikkelingen betreffende de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens.
8.3       Partijen dragen de door henzelf in verband met de melding aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit en Betrokkene te maken kosten.

Artikel 9. Teruggave Persoonsgegevens

Na afloop van de Samenwerking draagt Wederpartij, naar gelang de keuze van deBanenSite.nl, zorg voor het terugbezorgen aan deBanenSite.nl of het wissen van alle Persoonsgegevens. Wederpartij verwijdert  kopieën, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.

deBanenSite.nl kan deze privacy, cookie policy en verwerkersovereenkomst eenzijdig wijzigen. Door gebruik te maken van deBanenSite.nl gaat u akkoord met de geldende voorwaarden, privacy, disclaimer, cookie en verwerkersovereenkomst.

Datum: 22 januari 2019.

Internet Explorer wordt niet ondersteund.

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een verouderde, onveilige browser. Omdat we willen dat mensen zo snel mogelijk overschakelen naar modernere en veilige browsers, hebben we ervoor gekozen om Internet Explorer niet meer te ondersteunen. Je bent van harte welkom via een andere browser zoals Chrome, Firefox of Edge. Heb je die nog niet geïnstalleerd, dan kun je hieronder op één van de download-links klikken.